HOTĂRÂRE nr. 104 din 31 ianuarie 2007

pentru reglementarea procedurii specifice privind detasarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnationale pe teritoriul României

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 14 februarie 2007

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al <LLNK 12006   344 10 202  15 30>art. 15 din Legea nr. 344/2006 privind detasarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnationale,

 

    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

 

    ART. 1

    Prezenta hotărâre reglementează procedura specifica privind detasarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnationale pe teritoriul României, în baza prevederilor <LLNK 12006   344 10 201   0 18>Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnationale, denumita în continuare Lege.

    ART. 2

    (1) Reprezentantul legal în România al unei întreprinderi prevăzute la art. 1 din Lege are obligația de a deține documentele necesare realizării controlului privind respectarea condițiilor de munca prevăzute la art. 6 din Lege și de a le pune la dispoziția inspectorilor de munca, la solicitarea acestora, ori de câte ori este necesar.

    (2) Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege care nu au un reprezentant legal pe teritoriul României vor desemna unul dintre salariații detasati în România ca persoana de legatura cu organele de control, care va avea toate obligațiile prevăzute la alin. (1).

    ART. 3

    (1) În cazul detașării salariatului străin, în condițiile prevăzute la art. 4 lit. a) din Lege, întreprinderea care face detasarea și beneficiarul prestării de servicii care isi desfășoară activitatea în România fac dovada existenței raportului de colaborare dintre ei numai prin contract încheiat în forma scrisă.

    (2) Beneficiarul prestării de servicii care isi desfășoară activitatea în România are obligația de a pune la dispoziția inspectorilor de munca, la cerere, contractul prevăzut la alin. (1).

    ART. 4

    (1) Detasarea salariatului străin, în condițiile prevăzute la art. 4 lit. b) din Lege, se face pe baza documentelor încheiate între întreprinderea străină care detaseaza salariații și unitatea/întreprinderea situata pe teritoriul României.

    (2) Documentele care atesta detasarea cetățenilor străini pe teritoriul României, în condițiile prevăzute la alin. (1), vor conține inclusiv lista nominală a salariaților detasati.

    (3) Unitatea/întreprinderea situata pe teritoriul României are obligația de a deține aceste documente pe toată perioada în care utilizează salariați străini detasati și de a le pune la dispoziția inspectorilor de munca ori de câte ori sunt solicitate.

    ART. 5

    (1) Detasarea salariatului străin, în condițiile prevăzute la art. 4 lit. c) din Lege, se face pe baza contractului de punere la dispoziție încheiat în forma scrisă între întreprinderea de munca temporară sau agenția de plasare străină și întreprinderea utilizatoare a salariatului străin situata pe teritoriul României.

    (2) Întreprinderea utilizatoare a salariatului străin are obligația de a prezenta inspectorilor de munca, la cerere, contractul de punere la dispoziție, prevăzut la alin. (1), încheiat cu întreprinderea de munca temporară sau cu agenția de plasare străină.

    ART. 6

    (1) Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege au obligația de a transmite o comunicare privind detasarea salariaților potrivit anexei nr. 1, în limba romana, inspectoratului teritorial de munca în a cărui raza urmează sa se desfășoare activitatea, cu minimum 5 zile anterior începerii activității salariaților detasati pe teritoriul României, dar nu mai târziu de prima zi de activitate.

    (2) Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege vor transmite inspectoratului teritorial de munca orice modificare a elementelor prevăzute în anexa nr. 1, în termen de 5 zile de la data producerii acesteia.

    (3) În situația în care întreprinderea prevăzută la art. 1 din Lege detaseaza un salariat străin care este cetățean al unui stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, aceasta va completa o declarație, conform anexei nr. 2, potrivit căreia salariatul respectiv îndeplinește condițiile legale de munca din statul membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European în care întreprinderea străină este stabilită.

    (4) Declarația completată potrivit anexei nr. 2 se transmite, în limba romana, inspectoratului teritorial de munca în a cărui raza urmează sa se desfășoare activitatea, cu minimum 5 zile înaintea începerii activității salariatului cetățean al unui stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, detașat pe teritoriul României.

    (5) O copie a comunicării prevăzute la anexa nr. 1 se transmite și beneficiarului prestării de servicii, la aceeași data la care a fost transmisă inspectoratului teritorial de munca.

    ART. 7

    Întreprinderile prevăzute la art. 1 din Lege răspund contraventional, potrivit legislației romane, pentru nerespectarea condițiilor de munca prevăzute la art. 6 din Lege.

    ART. 8

    Constituie contravenție și se sancționează, după cum urmează:

    a) netransmiterea către inspectoratul teritorial de munca a comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1), cu amenda de la 4.500 lei la 9.000 lei;

    b) netransmiterea către inspectoratul teritorial de munca a declarației prevăzute la art. 6 alin. (4), cu amenda de la 4.500 lei la 9.000 lei;

    c) transmiterea de date incomplete sau eronate în cuprinsul comunicării prevăzute la art. 6 alin. (1) sau a declarației prevăzute la art. 6 alin. (4), către inspectoratul teritorial de munca, cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;

    d) refuzul nejustificat al beneficiarului prestării de servicii care isi desfășoară activitatea în România de a pune la dispoziția inspectorilor de munca, la solicitarea acestora, contractul prevăzut la art. 3 alin. (1), cu amenda de la 4.500 lei la 9.000 lei;

    e) refuzul nejustificat al unității/întreprinderii situate pe teritoriul României de a pune la dispoziția inspectorilor de munca, la solicitarea acestora, documentele prevăzute la art. 4 alin. (1), cu amenda de la 4.500 lei la 9.000 lei;

    f) refuzul nejustificat al întreprinderii utilizatoare a salariatului străin de a prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora, contractul de punere la dispoziție încheiat cu întreprinderea de munca temporară sau cu agenția de plasare, cu amenda de la 4.500 lei la 9.000 lei;

    g) refuzul nejustificat al reprezentantului legal în România al unei întreprinderi prevăzute la art. 1 din Lege sau refuzul salariatului desemnat ca persoana de legatura cu organele de control de a pune la dispoziția inspectorilor de munca, la solicitarea acestora, documentele necesare controlului privind respectarea condițiilor de munca prevăzute la art. 6 din Lege, cu amenda de la 4.500 lei la 9.000 lei.

    ART. 9

    (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către inspectorii de munca.

    (2) Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la <LLNK 12001     2130 302   8 69>art. 8 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin <LLNK 12002   180 10 201   0 18>Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. 10

    Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                                 PRIM-MINISTRU

                            CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                                Contrasemnează:

                                ---------------

                               Ministrul muncii,

                       solidarității sociale și familiei,

                                 Gheorghe Barbu

 

                         Ministrul integrării europene,

                              Anca Daniela Boagiu

 

    București, 31 ianuarie 2007.

    Nr. 104.

 

 

    ANEXA 1

 

 

                     COMUNICARE

               privind detasarea salariaților

 

*T*

 

┌──┐

│1.│ Instituția destinatara

├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│1.1. Denumire: Inspectoratul Teritorial de Munca*1)                         

│........................................................................    

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

┌──┐

│2.│ Întreprinderea prevăzută la <LLNK 12006   344 10 202   1 29>art. 1 din Legea nr. 344/2006 privind

  │ detasarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnationale

├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│2.1. Denumirea                                                              

     ...............................................................        

│2.2. Adresa*2)                                                               

     ...............................................................        

│2.3. Numărul de înmatriculare*3):                                           

     ...............................................................        

│2.4. [] Reprezentant legal în România     [] Salariat desemnat ca persoana  

                                             de legatura cu organele de     

                                             control din România            

    Numele sau denumirea și forma juridică                                  

    ......................................   ...........................    

    Adresa                                                                  

    ......................................   ...........................    

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

┌──┐

│3.│ Beneficiarul prestării de servicii/Unitatea sau întreprinderea situata

  │ pe teritoriul României/Întreprinderea utilizatoare

├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│3.1. Denumirea                                                              

     ...............................................................         

│3.2. Adresa*4)                                                              

     ...............................................................        

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

┌──┐

│4.│ Informații privind detasarea

├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│4.1. Data de la care începe detasarea                                       

     ...............................................................        

│4.2. Scopul detașării                                                       

     ................           .................       ............        

│4.3. Durata preconizata a detașării:                                        

     ...............................................................        

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

---------

    *1) Comunicarea va fi transmisă inspectoratului teritorial de munca în

a cărui raza urmează sa se desfășoare activitatea salariaților detasati.

    *2) Se va completa cu adresa completa (strada, număr, localitate, stat).

    *3) Se va completa codul unic de înregistrare sau un alt număr de

identificare a întreprinderii.

    *4) Se va completa cu adresa completa (strada, număr, localitate, stat).

 

    5. În baza dispozițiilor <LLNK 12006   344 10 201   0 18>Legii nr. 344/2006 privind detasarea

salariaților în cadrul prestării de servicii transnationale,

întreprinderea menționată la pct. 2 va detasa următorii salariați:

 

 ┌────┬────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐

 │Nr. │Numele și prenumele │Funcția/    │ Data       │Codul       │Cetățenia*5)│

 │crt.│                    │Meseria     │nașterii    │numeric                

                                                 │personal               

 ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

 ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

 ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

 ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤

 └────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

---------

    *5) Pentru salariații care nu au cetățenia unui stat membru al Uniunii

Europene sau a unui stat membru al Spațiului Economic European se va

completa obligatoriu și anexa nr. 2.

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                                                                            

│ 6.1. Ștampila                               6.2. Data                      

                                             ......................         

                                             6.3. Semnatura                 

                                             ......................         

                                                                            

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

*ST*

 

    Instrucțiuni de completare

    Formularul trebuie sa fie completat cu litere de tipar, utilizându-se numai spațiile punctate. Toate rubricile sunt obligatorii.

 

 

    ANEXA 2

 

 

                                DECLARAȚIE

 

 

*T*

┌──┐

│1.│ Instituția destinatara

├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│1.2. Denumire: Inspectoratul Teritorial de Munca*1)                         

│........................................................................    

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

┌──┐

│2.│ Întreprinderea prevăzută la <LLNK 12006   344 10 202   1 29>art. 1 din Legea nr. 344/2006 privind

  │ detasarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnationale

├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│2.1. Denumirea                                                              

     ...............................................................        

│2.2. Adresa*2)                                                              

     ...............................................................        

│2.3. Numărul de înmatriculare*3):                                           

     ...............................................................        

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând ca falsul în declarații este

pedepsit de legea penală în vigoare, ca următorii salariați care nu au

cetățenia unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat membru al

Spațiului Economic European și care sunt detasati în baza dispozițiilor

<LLNK 12006   344 10 201   0 18>Legii nr. 344/2006 privind detasarea salariaților în cadrul prestării de

servicii transnationale îndeplinesc condițiile legale de munca din

........................*4)

 

 ┌────┬────────────────────┬────────────┬────────────┐

 │Nr. │Numele și prenumele │Codul       │Cetățenia  

 │crt.│                    │numeric                

                         │personal               

 ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤

 ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤

 ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤

 ├────┼────────────────────┼────────────┼────────────┤

 └────┴────────────────────┴────────────┴────────────┘

 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

                                                                            

│ 3.1. Ștampila                               3.2. Data                      

                                             ......................         

                                             3.3. Semnatura                 

                                             ......................         

                                                                            

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

--------

    *1) Declarația va fi transmisă inspectoratului teritorial de munca în a

cărui raza urmează sa se desfășoare activitatea salariaților detasati.

    *2) Se va completa cu adresa completa (strada, număr, localitate, stat).

    *3) Se va completa codul unic de înregistrare sau un alt număr de

identificare a întreprinderii.

    *4) Se va completa cu statul membru al Uniunii Europene sau statul

membru al Spațiului Economic European pe teritoriul căruia întreprinderea

menționată la pct. 2 isi are stabilit sediul.

*ST*

 

    Instrucțiuni de completare

    Formularul trebuie sa fie completat cu litere de tipar, utilizându-se numai spațiile punctate. Toate rubricile sunt obligatorii.

 

                             -------